26 C
Ho Chi Minh City
Sunday, January 16, 2022

T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼

M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼i̼P̼h̼o̼n̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼2̼ ̼v̼à̼ ̼3̼2̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼u̼g̼u̼l̼m̼a̼ ̼(̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼T̼a̼t̼a̼r̼s̼t̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼g̼a̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼i̼P̼h̼o̼n̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼i̼P̼h̼o̼n̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼i̼P̼h̼o̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼R̼ú̼p̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

“̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼A̼n̼d̼r̼e̼ ̼S̼h̼e̼p̼t̼y̼t̼s̼k̼y̼,̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Từ khóa:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

35,368FansLike
1,256FollowersFollow
52,568SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles