26 C
Ho Chi Minh City
Sunday, January 16, 2022

Người phụ nữ trẻ tụt huyết áp, hạ đường huyết vì….. ‘yêu’ 4 lần một đêm

Đ̼ê̼m̼ đ̼ầ̼u̼ s̼a̼u̼ t̼u̼ầ̼n̼ c̼h̼ồ̼n̼g đ̼i̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼, h̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼h̼ị̼ H̼o̼a̼ (̼2̼5̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ l̼à̼m̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ấ̼y̼ t̼ớ̼i̼… 4̼ l̼ầ̼n̼. T̼à̼n̼ c̼u̼ộ̼c̼ y̼ê̼u̼, c̼h̼ị̼ H̼o̼a̼ đ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g v̼ữ̼n̼g, c̼h̼â̼n̼ t̼a̼y̼ b̼ủ̼n̼ r̼ủ̼n̼, n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ã̼ m̼ồ̼ h̼ô̼i̼. B̼S̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g n̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ d̼o̼ t̼ụ̼t̼ h̼u̼y̼ế̼t̼ á̼p, h̼ạ̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g h̼u̼y̼ế̼t̼

R̼u̼n̼ l̼ẩ̼y̼ b̼ẩ̼y̼, v̼ã̼ m̼ồ̼ h̼ô̼i̼ s̼a̼u̼ ‘̼y̼ê̼u̼’̼ c̼ó̼ n̼gu̼y̼ h̼i̼ể̼m̼?̼

T̼ố̼i̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ s̼a̼u̼ m̼ộ̼t̼ t̼u̼ầ̼n̼ c̼h̼ồ̼n̼g đ̼i̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ v̼ề̼, v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼h̼ị̼ H̼o̼a̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ n̼h̼a̼u̼. C̼h̼ị̼ k̼ể̼ “̼b̼ọ̼n̼ e̼m̼ l̼ầ̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ t̼h̼a̼y̼ ph̼i̼ê̼n̼ n̼h̼a̼u̼ c̼ầ̼m̼ c̼h̼ị̼c̼h̼ c̼u̼ộ̼c̼ c̼h̼ơ̼i̼. C̼ả̼ t̼ố̼i̼ h̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ớ̼i̼ 4̼ l̼ầ̼n̼. L̼ầ̼n̼ c̼u̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g, k̼h̼i̼ e̼m̼ b̼ư̼ớ̼c̼ c̼h̼â̼n̼ x̼u̼ố̼n̼g gi̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ể̼ r̼a̼ n̼h̼à̼ v̼ệ̼ s̼i̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼â̼n̼ e̼m̼ b̼ủ̼n̼ r̼ủ̼n̼ đ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g v̼ữ̼n̼g, n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ã̼ h̼ế̼t̼ m̼ồ̼ h̼ô̼i̼. V̼ừ̼a̼ t̼ừ̼ t̼r̼ạ̼n̼g t̼h̼á̼i̼ t̼h̼ă̼n̼g h̼o̼a̼, e̼m̼ n̼h̼ư̼ l̼a̼o̼ x̼u̼ố̼n̼g v̼ự̼c̼, m̼ệ̼t̼ l̼ả̼”̼.

S̼a̼u̼ đ̼ó̼, c̼h̼ị̼ H̼o̼a̼ đ̼i̼ n̼gủ̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼ả̼ s̼á̼n̼g h̼ô̼m̼ s̼a̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ị̼ v̼ậ̼t̼ v̼ờ̼, h̼ắ̼t̼ h̼ơ̼i̼ n̼h̼ư̼ b̼ị̼ c̼ả̼m̼ l̼ạ̼n̼h̼.

C̼h̼ỉ̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼é̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ r̼õ̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g v̼i̼ê̼m̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g t̼i̼ế̼t̼ n̼i̼ệ̼u̼ n̼ặ̼n̼g n̼ề̼, b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ m̼ớ̼i̼ ‘̼k̼h̼a̼i̼ ….

Tr̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ ph̼ó̼n̼g v̼i̼ê̼n̼, B̼S̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ Đ̼ì̼n̼h̼ L̼i̼ê̼n̼, T̼r̼ư̼ở̼n̼g k̼h̼o̼a̼ N̼go̼ạ̼i̼ T̼h̼ậ̼n̼-̼T̼i̼ế̼t̼ n̼i̼ệ̼u̼, B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ E̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼, c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p n̼h̼ư̼ m̼ô̼ t̼ả̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ t̼r̼ê̼n̼ l̼à̼ h̼ệ̼ q̼u̼ả̼ c̼ủ̼a̼ v̼i̼ệ̼c̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ q̼u̼á̼ s̼ứ̼c̼.

N̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ c̼ả̼m̼ gi̼á̼c̼ r̼u̼n̼ l̼ẩ̼y̼ b̼ẩ̼y̼, v̼ã̼ m̼ồ̼ h̼ô̼i̼ k̼h̼i̼ k̼ế̼t̼ t̼h̼ú̼c̼ c̼u̼ộ̼c̼ y̼ê̼u̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ d̼o̼ t̼ụ̼t̼ h̼u̼y̼ế̼t̼ á̼p, h̼ạ̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g h̼u̼y̼ế̼t̼ h̼o̼ặ̼c̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ c̼h̼ị̼ n̼à̼y̼ c̼ó̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼ý̼ t̼i̼m̼ m̼ạ̼c̼h̼ t̼i̼ề̼m̼ ẩ̼n̼ m̼à̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼…̼

“̼Q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ q̼u̼á̼ s̼ứ̼c̼ r̼ấ̼t̼ c̼ó̼ h̼ạ̼i̼ c̼h̼o̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼o̼ẻ̼ v̼ì̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼y̼ m̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g m̼à̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ b̼ù̼ đ̼ắ̼p k̼h̼ô̼n̼g k̼ị̼p, l̼ạ̼i̼ gâ̼y̼ ứ̼c̼ c̼h̼ế̼ t̼h̼ầ̼n̼ k̼i̼n̼h̼ s̼i̼n̼h̼ r̼a̼ m̼ệ̼t̼ m̼ỏ̼i̼, s̼u̼y̼ k̼i̼ệ̼t̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼, s̼u̼y̼ n̼h̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ầ̼n̼ k̼i̼n̼h̼…̼”̼, B̼S̼ Đ̼ì̼n̼h̼ L̼i̼ê̼n̼ n̼ó̼i̼.

Vị̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g k̼h̼o̼a̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ n̼gà̼n̼h̼ n̼a̼m̼ h̼ọ̼c̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼, c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ó̼ b̼ệ̼n̼h̼ m̼ã̼n̼ t̼í̼n̼h̼ n̼h̼ư̼ h̼u̼y̼ế̼t̼ á̼p c̼a̼o̼, t̼i̼m̼ m̼ạ̼c̼h̼, đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼a̼o̼ t̼u̼ổ̼i̼ m̼à̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ q̼u̼á̼ s̼ứ̼c̼ c̼ó̼ n̼gu̼y̼ c̼ơ̼ b̼ị̼ t̼h̼ư̼ợ̼n̼g m̼ã̼ ph̼o̼n̼g, t̼a̼i̼ b̼i̼ế̼n̼ m̼ạ̼c̼h̼ m̼á̼u̼ n̼ã̼o̼, n̼h̼ồ̼i̼ m̼á̼u̼ c̼ơ̼ t̼i̼m̼…̼ gâ̼y̼ n̼gu̼y̼ h̼i̼ể̼m̼ đ̼ế̼n̼ t̼í̼n̼h̼ m̼ạ̼n̼g. M̼ộ̼t̼ n̼gh̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ t̼r̼ê̼n̼ T̼ạ̼p c̼h̼í̼ T̼i̼m̼ m̼ạ̼c̼h̼ C̼h̼â̼u̼ Â̼u̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ 7̼5̼%̼ n̼gu̼y̼ c̼ơ̼ đ̼ộ̼t̼ t̼ử̼ d̼o̼ n̼h̼ồ̼i̼ m̼á̼u̼ c̼ơ̼ t̼i̼m̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ b̼ạ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼.

“̼Q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ q̼u̼y̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ph̼ụ̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ v̼à̼o̼ t̼h̼ể̼ t̼r̼ạ̼n̼g, n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ c̼ủ̼a̼ t̼ừ̼n̼g c̼ặ̼p đ̼ô̼i̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ n̼ê̼n̼ l̼ư̼ợ̼n̼g s̼ứ̼c̼ đ̼ể̼ v̼ừ̼a̼ đ̼ạ̼t̼ đ̼ỉ̼n̼h̼ m̼a̼n̼g l̼ạ̼i̼ c̼ả̼m̼ x̼ú̼c̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ m̼à̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼ả̼m̼ b̼ả̼o̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼o̼ẻ̼.

V̼i̼ệ̼c̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ t̼ớ̼i̼ 4̼ l̼ầ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ đ̼ê̼m̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ t̼h̼ì̼ c̼á̼c̼ l̼ầ̼n̼ s̼a̼u̼ t̼ỷ̼ l̼ệ̼ c̼ó̼ c̼ả̼m̼ gi̼á̼c̼ t̼h̼ă̼n̼g h̼o̼a̼ s̼ẽ̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼a̼o̼”̼, B̼S̼ L̼i̼ê̼n̼ b̼à̼y̼ t̼ỏ̼.

C̼ũ̼n̼g l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ q̼u̼á̼ đ̼ộ̼ s̼ẽ̼ đ̼ể̼ l̼ạ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ n̼ặ̼n̼g n̼ề̼, B̼S̼C̼K̼I̼I̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ K̼h̼ắ̼c̼ L̼ợ̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼ừ̼n̼g t̼i̼ế̼p n̼h̼ậ̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼h̼ậ̼p v̼i̼ệ̼n̼ d̼o̼ c̼h̼ứ̼n̼g r̼ố̼i̼ l̼o̼ạ̼n̼ c̼ư̼ơ̼n̼g d̼ư̼ơ̼n̼g -̼ “̼c̼ậ̼u̼ n̼h̼ỏ̼”̼ l̼ú̼c̼ c̼ứ̼n̼g -̼ l̼ú̼c̼ m̼ề̼m̼ s̼a̼u̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ d̼à̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ q̼u̼á̼ đ̼ộ̼.

L̼ý̼ gi̼ả̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g n̼à̼y̼, B̼S̼ V̼ũ̼ K̼h̼ắ̼c̼ L̼ợ̼i̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g, n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g d̼o̼ h̼a̼m̼ m̼u̼ố̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ q̼u̼á̼ m̼ạ̼n̼h̼, l̼ạ̼i̼ c̼ậ̼y̼ c̼ó̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ l̼ú̼c̼ c̼ò̼n̼ t̼r̼ẻ̼ n̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ v̼ô̼ đ̼ộ̼, m̼ấ̼t̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼, d̼ầ̼n̼ d̼ầ̼n̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ s̼ẽ̼ b̼ị̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g.

N̼gu̼y̼ h̼i̼ể̼m̼ h̼ơ̼n̼, c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼m̼ d̼ụ̼n̼g r̼ư̼ợ̼u̼ b̼i̼a̼, c̼ó̼ t̼h̼ó̼i̼ q̼u̼e̼n̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ n̼ga̼y̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ u̼ố̼n̼g s̼a̼y̼, đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y̼ r̼ấ̼t̼ n̼gu̼y̼ h̼i̼ể̼m̼. N̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g d̼ừ̼n̼g l̼ạ̼i̼ k̼ị̼p t̼h̼ờ̼i̼, r̼ấ̼t̼ d̼ễ̼ d̼ẫ̼n̼ t̼ớ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼u̼ố̼n̼g r̼ố̼i̼ l̼o̼ạ̼n̼ c̼ư̼ơ̼n̼g d̼ư̼ơ̼n̼g, t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ l̼i̼ệ̼t̼ d̼ư̼ơ̼n̼g.

V̼ì̼ v̼ậ̼y̼, c̼á̼c̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ gi̼a̼ k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ c̼á̼o̼, n̼a̼m̼ gi̼ớ̼i̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼o̼n̼g đ̼ộ̼ t̼u̼ổ̼i̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ c̼ầ̼n̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ r̼è̼n̼ l̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼h̼ể̼ d̼ụ̼c̼ t̼h̼ể̼ t̼h̼a̼o̼, t̼ậ̼p c̼h̼o̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼ế̼ đ̼ộ̼ ă̼n̼ u̼ố̼n̼g, n̼gh̼ỉ̼ n̼gơ̼i̼ h̼ợ̼p l̼ý̼ đ̼ể̼ đ̼ả̼m̼ b̼ả̼o̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼.

N̼go̼à̼i̼ r̼a̼, n̼a̼m̼ gi̼ớ̼i̼ c̼ầ̼n̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ đ̼ố̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ b̼ừ̼a̼ b̼ã̼i̼ h̼a̼y̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ q̼u̼á̼ s̼ứ̼c̼ đ̼ể̼ t̼r̼á̼n̼h̼ d̼ẫ̼n̼ t̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ v̼ề̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ả̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼.

“̼B̼ở̼i̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼y̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ c̼ầ̼n̼ d̼u̼n̼g n̼ạ̼p n̼ă̼n̼g l̼ư̼ợ̼n̼g, d̼ư̼ỡ̼n̼g c̼h̼ấ̼t̼ v̼à̼ c̼ầ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gh̼ỉ̼ n̼gơ̼i̼ đ̼ể̼ ph̼ụ̼c̼ h̼ồ̼i̼ t̼h̼ể̼ t̼r̼ạ̼n̼g. N̼ế̼u̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g q̼u̼á̼ s̼ứ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ d̼à̼i̼, n̼a̼m̼ gi̼ớ̼i̼ r̼ấ̼t̼ d̼ễ̼ m̼ắ̼c̼ c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼ề̼ n̼a̼m̼ k̼h̼o̼a̼ r̼ấ̼t̼ k̼h̼ó̼ h̼ồ̼i̼ ph̼ụ̼c̼ n̼h̼ư̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼”̼, B̼S̼ L̼ợ̼i̼ n̼h̼ấ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼.

N̼a̼m̼ gi̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼t̼ d̼ụ̼c̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ l̼u̼ậ̼t̼ c̼o̼n̼ s̼ố̼ 9̼, q̼u̼y̼ l̼u̼ậ̼t̼ n̼à̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ ph̼á̼t̼ b̼i̼ể̼u̼ n̼h̼ư̼ s̼a̼u̼:̼ s̼ố̼ l̼ầ̼n̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼h̼e̼o̼ t̼u̼ổ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ t̼u̼ầ̼n̼ s̼ẽ̼ l̼à̼ ph̼ầ̼n̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ c̼ủ̼a̼ s̼ố̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ 9̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ớ̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g đ̼ộ̼ t̼u̼ổ̼i̼ t̼ư̼ơ̼n̼g ứ̼n̼g c̼ủ̼a̼ n̼a̼m̼ gi̼ớ̼i̼.

V̼í̼ d̼ụ̼ ở̼ đ̼ộ̼ t̼u̼ổ̼i̼ 2̼0̼ -̼ 2̼9̼ (̼9̼ x̼ 2̼ =̼ 1̼8̼)̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼ỉ̼ n̼ê̼n̼ 8̼ l̼ầ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ t̼u̼ầ̼n̼;̼ ở̼ đ̼ộ̼ t̼u̼ổ̼i̼ 3̼0̼ -̼ 3̼9̼ (̼9̼ x̼ 3̼ =̼ 2̼7̼)̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼ỉ̼ n̼ê̼n̼ 7̼ l̼ầ̼n̼ h̼a̼i̼ t̼u̼ầ̼n̼ t̼h̼ô̼i̼, ở̼ đ̼ộ̼ t̼u̼ổ̼i̼ 4̼0̼ -̼ 4̼9̼ (̼9̼ x̼ 4̼ =̼ 3̼6̼)̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼ỉ̼ n̼ê̼n̼ 6̼ l̼ầ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g 3̼ t̼u̼ầ̼n̼…̼ v̼à̼ ở̼ đ̼ộ̼ t̼u̼ổ̼i̼ 8̼0̼ -̼ 8̼9̼ (̼9̼ x̼ 8̼ =̼ 7̼2̼)̼ t̼h̼ì̼ 2̼ l̼ầ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g 7̼ t̼u̼ầ̼n̼, n̼gh̼ĩ̼a̼ l̼à̼ h̼ơ̼n̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼á̼n̼g m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼.

Nguồn:https://infonet.vietnamnet.vn/khoe-dep/dan-ong/run-lay-bay-va-mo-hoi-sau-quan-he-tinh-duc-co-nguy-hiem-278410.html

Từ khóa:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

35,368FansLike
1,256FollowersFollow
52,568SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles