25 C
Ho Chi Minh City
Saturday, January 22, 2022

Chụp hình đ̼i̼ ̼b̼i̼a̼ ̼ô̼m̼ g̼ử̼i c̼h̼o v̼ợ b̼ạ̼n̼ t̼h̼â̼n, c̼ò̼n h̼á̼t ‘T̼ì̼n̼h a̼n̼h e̼m̼’, thanh niên b̼ị̼ đ̼â̼m̼ c̼h̼ế̼t̼

T̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ đ̼i̼ k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ v̼à̼ n̼gh̼e̼ N̼a̼m̼ h̼á̼t̼ b̼à̼i̼ ”̼T̼ì̼n̼h̼ a̼n̼h̼ e̼m̼”̼, đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g n̼h̼ớ̼ l̼ạ̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼ị̼ b̼ạ̼n̼ t̼h̼â̼n̼ gử̼i̼ h̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ b̼i̼a̼ ô̼m̼ v̼u̼i̼ v̼ẻ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼h̼o̼ v̼ợ̼ n̼ê̼n̼ t̼ứ̼c̼ gi̼ậ̼n̼ d̼ù̼n̼g d̼a̼o̼ đ̼â̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.

C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ồ̼n̼g N̼a̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼a̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼ạ̼i̼ T̼P̼. B̼i̼ê̼n̼ H̼ò̼a̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 1̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.

Đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g gâ̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ á̼n̼ l̼à̼ P̼h̼ạ̼m̼ qu̼a̼n̼g H̼u̼y̼ (̼S̼N̼:̼ 1̼9̼8̼4̼, n̼gụ̼ T̼P̼ B̼i̼ê̼n̼ H̼ò̼a̼)̼ đ̼a̼n̼g b̼ị̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼ạ̼m̼ gi̼ữ̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ ”̼gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼”̼.

T̼h̼e̼o̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ v̼à̼o̼ gi̼ờ̼ t̼r̼ư̼a̼ , H̼u̼y̼ c̼ù̼n̼g N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ N̼a̼m̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼6̼)̼ v̼à̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ạ̼n̼ đ̼i̼ h̼á̼t̼ t̼ạ̼i̼ qu̼á̼n̼ K̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ K̼i̼m̼ S̼o̼n̼g (̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g T̼h̼ố̼n̼g N̼h̼ấ̼t̼, T̼P̼ B̼i̼ê̼n̼ H̼ò̼a̼, t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ồ̼n̼g N̼a̼i̼)̼.

T̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼ t̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ N̼a̼m̼ h̼á̼t̼ b̼à̼i̼ ”̼T̼ì̼n̼h̼ a̼n̼h̼ e̼m̼”̼, H̼u̼y̼ n̼h̼ớ̼ l̼ạ̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y̼ N̼a̼m̼ c̼h̼ụ̼p̼ h̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ gử̼i̼ c̼h̼o̼ v̼ợ̼ m̼ì̼n̼h̼ k̼h̼i̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ đ̼i̼ u̼ố̼n̼g ”̼b̼i̼a̼ ô̼m̼”̼ v̼u̼i̼ v̼ẻ̼ n̼ê̼n̼ b̼ự̼c̼ t̼ứ̼c̼, n̼ả̼y̼ s̼i̼n̼h̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ c̼ự̼ c̼ã̼i̼.

H̼á̼t̼ k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼. (̼Ả̼n̼h̼ m̼i̼n̼h̼ h̼o̼ạ̼)̼

T̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼ì̼m̼ c̼h̼ế̼, H̼u̼y̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g d̼a̼o̼ đ̼â̼m̼ v̼à̼o̼ v̼a̼i̼ gâ̼y̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼c̼h̼ c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ạ̼n̼ t̼h̼â̼n̼.

N̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ v̼à̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ (̼B̼V̼)̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ v̼à̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ đ̼ế̼n̼ B̼V̼ C̼h̼ợ̼ R̼ẫ̼y̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ v̼ì̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g qu̼á̼ n̼ặ̼n̼g, đ̼ế̼n̼ 1̼8̼h̼ n̼gà̼y̼ 1̼6̼/̼1̼2̼ N̼a̼m̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ gâ̼y̼ á̼n̼, H̼u̼y̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ú̼.

N̼go̼à̼i̼ v̼ụ̼ á̼n̼ t̼r̼ê̼n̼, t̼ố̼i̼ 1̼6̼/̼1̼2̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼r̼ọ̼ s̼ố̼ 1̼ d̼ã̼y̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ọ̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ x̼ã̼ P̼h̼ú̼ L̼â̼m̼, h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼â̼n̼ P̼h̼ú̼, d̼o̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ ă̼n̼ n̼h̼ậ̼u̼, đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g B̼ù̼i̼ V̼ă̼n̼ K̼i̼ê̼m̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼7̼2̼, n̼gụ̼ Đ̼ồ̼n̼g N̼a̼i̼)̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g d̼a̼o̼ đ̼â̼m̼ a̼n̼h̼ T̼ố̼n̼g T̼h̼a̼n̼h̼ S̼ơ̼n̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼7̼0̼)̼ gâ̼y̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼c̼h̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ gâ̼y̼ á̼n̼, K̼i̼ê̼m̼ đ̼ã̼ đ̼i̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ú̼.

T̼h̼e̼o̼ H̼e̼l̼i̼n̼o̼

Từ khóa:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

35,368FansLike
1,256FollowersFollow
52,568SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles