25 C
Ho Chi Minh City
Saturday, January 22, 2022

Lời “cầu cứu” của anh rể: Sống chung với em vợ còn khổ hơn ở với mẹ chồng

Lời “cầu cứu” của anh rể: Sống chung với em vợ còn khổ hơn ở với mẹ chồng

A̲n̲h̲ ̲r̲ể̲ ̲–̲ ̲e̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲_̲u̲a̲n̲ ̲h̲_̲ệ̲ ̲k̲h̲á̲ ̲n̲h̲ạ̲y̲ ̲c̲ả̲m̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲í̲t̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲d̲ở̲ ̲k̲h̲ó̲c̲,̲ ̲d̲ở̲ ̲c̲ư̲ờ̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲q̲u̲á̲ ̲v̲ô̲ ̲t̲ư̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲e̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲í̲ ̲d̲ụ̲.

̲(̲Ả̲n̲h̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲m̲à̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲)

̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲e̲m̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲h̲a̲y̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲l̲â̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲q̲u̲á̲ ̲x̲a̲ ̲l̲ạ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲“̲p̲h̲ụ̲”̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲t̲á̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲á̲i̲ ̲ấ̲m̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ả̲o̲ ̲l̲ộ̲n̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲n̲h̲à̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲u̲ố̲n̲g̲ ̲o̲á̲i̲ ̲o̲ă̲m̲.

̲M̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲ô̲ ̲e̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲r̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲e̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲x̲ử̲ ̲t̲h̲a̲y̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲r̲ể̲ ̲n̲à̲y̲ ̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲ỏ̲.̲ ̲M̲ù̲a̲ ̲h̲è̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲e̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ạ̲i̲ ̲g̲à̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲h̲è̲ ̲v̲à̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.̲ ̲M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲a̲n̲h̲ ̲r̲ể̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲l̲ắ̲p̲ ̲c̲ả̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ò̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲e̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲ở̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲“̲n̲h̲ư̲ ̲c̲á̲i̲ ̲ổ̲ ̲c̲h̲u̲ộ̲t̲”̲.̲ ̲S̲ẽ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲p̲h̲à̲n̲ ̲n̲à̲n̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲ô̲ ̲e̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ế̲ ̲n̲h̲ị̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲ú̲t̲

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲i̲ ̲p̲h̲ơ̲i̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲á̲o̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ơ̲i̲ ̲l̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ồ̲ ̲l̲ó̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲á̲o̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲r̲ể̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲q̲u̲ầ̲n̲ ̲á̲o̲.̲ ̲Đ̲ã̲ ̲t̲h̲ế̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ớ̲ ̲t̲r̲ê̲u̲ ̲h̲ơ̲n̲

Ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲r̲ể̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲d̲ù̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲e̲m̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲ì̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲.̲ ̲T̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲e̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲b̲á̲m̲ ̲v̲a̲i̲ ̲b̲á̲m̲ ̲c̲ổ̲ ̲a̲n̲h̲ ̲r̲ể̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲g̲ạ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲“̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ặ̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ặ̲t̲”̲.̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ô̲ ̲e̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲1̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲

̲T̲á̲c̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲e̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲r̲ể̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲

̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲,̲ ̲b̲à̲i̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲ ̲H̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲l̲ư̲ợ̲t̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲b̲à̲i̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲V̲à̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲c̲ư̲ ̲d̲â̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲p̲h̲e̲n̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲r̲í̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲b̲a̲y̲ ̲c̲a̲o̲ ̲b̲a̲y̲ ̲x̲a̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲

̲H̲à̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲k̲ị̲c̲h̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲r̲a̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲v̲ợ̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲

e̲m̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲r̲ể̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲v̲ắ̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲

̲–̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲n̲ó̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲đ̲ấ̲y̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲â̲u̲.̲ ̲C̲ẩ̲n̲ ̲t̲h̲ậ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲“̲x̲ử̲”̲ ̲n̲g̲a̲y̲

̲–̲ ̲N̲h̲ớ̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲é̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲.̲ ̲M̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲e̲m̲ ̲n̲ó̲ ̲t̲h̲ử̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲i

̲C̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲e̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲1̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲v̲ô̲ ̲t̲ư̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲ý̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲ý̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲ t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲e̲m̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲r̲ể̲:

̲–̲ ̲V̲ớ̲ ̲v̲ẩ̲n̲ ̲e̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲n̲à̲o̲ ̲v̲ô̲ ̲t̲ư̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲ấ̲y̲.̲ ̲Đ̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲d̲ở̲ ̲h̲ơ̲i̲ ̲b̲ơ̲i̲ ̲n̲g̲ử̲a̲ ̲t̲h̲ế̲!

̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲ú̲c̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲k̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲ẫ̲n̲ ̲e̲m̲ ̲v̲ợ̲:

̲–̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲đ̲à̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲e̲m̲ ̲v̲ợ

̲Đ̲a̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲g̲i̲ả̲n̲ ̲đ̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲b̲ạ̲n̲,̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲g̲ì̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲o̲á̲i̲ ̲o̲ă̲m̲ ̲n̲à̲y̲?̲

Từ khóa:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

35,368FansLike
1,256FollowersFollow
52,568SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles